REVISIONS

Servei mitjançant el qual el nostre equip tècnic realitza la revisió del sistema de seguretat, amb la periodicitat acordada mitjançant contracte. Aquesta revisió té per objecte la verificació del correcte funcionament del sistema, així com la substitució de piles en cas que hi hagi aparells via ràdio. Cada revisió s’ha de registrar al llibre de revisions del client. En cas de detecció d'alguna anomalia, el tècnic informarà al client perquè prengui la decisió que consideri més oportuna.


Un servei de revisions del sistema de seguretat és una pràctica essencial per mantenir l'eficàcia i la fiabilitat dels sistemes de seguretat instal·lats en una ubicació determinada. A continuació, es destaquen les característiques i beneficis d'aquest tipus de servei:

 • Inspecció Regular:

 • Realització d'inspeccions programades a intervals regulars per avaluar l'estat general del sistema de seguretat.

 • Verificació dels Components:

 • Comprovació minuciosa de tots els components del sistema, com ara sensors, càmeres, detectors i altres dispositius de seguretat.

 • Proves de Funcionament:

 • Realització de proves pràctiques per assegurar-se que cada component del sistema funcioni correctament i respongui adequadament a situacions simulades.

 • Actualitzacions del Software:

 • Verificació i, si escau, actualització del programari del sistema per assegurar-se que estigui al dia amb les últimes característiques de seguretat i correccions de vulnerabilitats.

 • Comprovació de la Connexió amb la Central Receptora:

 • Verificació de la connexió del sistema amb la Central Receptora d'Alarmes (CRA) per assegurar-se que les notificacions d'alarma arribin de manera adequada.

 • Revisió de Registres i Informes:

 • Anàlisi dels registres del sistema per identificar patrons, tendències o incidents que puguin necessitar atenció o millora.

 • Recomanacions d'Optimització:

 • Proporció d'assessorament i recomanacions per optimitzar la configuració del sistema i augmentar-ne la eficàcia.

 • Manteniment Preventiu: 

 • Realització de tasques de manteniment preventiu per allargar la vida útil dels components del sistema i minimitzar els problemes potencials  

 • Formació de l'Usuari: 

 • Si escau, proporciona formació als usuaris sobre el correcte ús del sistema i les mesures preventives que poden prendre.

 • Informe de Resultats:

 • Lliurament d'un informe detallat amb els resultats de la revisió, incloent qualsevol problema detectat, les accions preses i les recomanacions per a la millora continua.

  Aquest servei de revisions del sistema de seguretat assegura que el sistema estigui sempre en òptimes condicions, maximitzant la seva efectivitat i mantenint un nivell elevat de seguretat. És una pràctica clau per prevenir fallades i assegurar-se que el sistema estigui preparat per respondre de manera efectiva en situacions d'emergència.