SISTEMES DE SEGURETAT CONTRAINCENDIS I EXTINCIÓ

A continuació, es descriuen les característiques principals d'aquests sistemes:


· Sensors de Detecció d'Incendis:

Fum: Detecció de partícules de fum amb sensors òptics o iònics.

Calor: Mesura de canvis bruscos de temperatura.

Flama: Identificació de la presència de flames mitjançant sensors fotoelèctrics o tèrmics.


· Centrals de Control:

Processament d'Informació: Les centrals reben i processen la informació dels sensors per determinar si hi ha una amenaça d'incendi.

Alerta i Notificació: Activen sirenes, llums estroboscòpiques o altres dispositius d'alerta per informar els ocupants sobre l'amença d'incendi.


· Sistemes d'Extinció Automàtica:

Sprinklers: Sistemes de sprinklers automàtics que esclaten quan es detecta la presència de foc, alliberant aigua o altres agents extintors.

Sistemes d'Extinció Gasosa: Utilització de gasos com CO2 o agents extintors especials per apagar l'incendi sense danyar els béns materials.


· Dispositius Manual d'Alarma i Extinció:

Alarma Manual: Botons d'alarma que permeten als ocupants iniciar manualment l'alerta en cas d'incendi.

Extintors Manual: Col·locació estratègica d'extintors perquè les persones puguin prendre accions immediates per apagar petits focus d'incendi.


· Comunicació amb Serveis d'Emergència:

Sistemes de Trucada Automàtica: Algunes instal·lacions poden estar connectades amb els serveis d'emergència per a una resposta immediata.

Notificacions a Personal de Seguretat: Enviar alertes a personal de seguretat o brigades internes per a una resposta immediata.


· Monitoratge Continu i Manteniment:

Autotest: Procediments automàtics per comprovar el funcionament adequat dels sensors i del sistema en general.

Manteniment Preventiu: Inspeccions periòdiques i manteniment per garantir la fiabilitat del sistema.


· Integració amb Altres Sistemes de Seguretat:

Sistemes de Control d'Accés: Coordinació amb sistemes de control d'accés per gestionar la sortida segura de persones en cas d'evacuació.

Sistemes de Vigilància: Integració amb càmeres de seguretat per monitorar visualment la situació.


Els sistemes de detecció d'incendis i extinció són essencials per prevenir danys importants, protegir vides i assegurar una resposta ràpida i efectiva davant d'incendis.